Over ons
Databank voor alle zorgverleners

Ebpracticenet is een digitale databank met evidence-based richtlijnen en informatie voor Belgische zorgverleners. Via een online platform stellen we onderbouwde praktijkrichtlijnen, aanbevelingen, kritische artikelbesprekingen, patiëntenbrochures, meetinstrumenten en audiovisueel materiaal ter beschikking. Door de combinatie van wetenschappelijke evidentie, ervaring en expertise van de zorgverlener, en wensen en voorkeuren van de patiënt ontstaat evidence-based practice.

Databank met evidence-based vakliteratuur

Ebpracticenet hanteert een gefundeerd waardenkader. De focus ligt uitsluitend op gevalideerde richtlijnen en andere soorten informatie. Alle informatie die gepubliceerd wordt op ebpracticenet is goedgekeurd door Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Daarnaast erkennen we de expertise van de zorgverlener en houden we rekening met de belangen van de patiënt. Deze gouden driehoek vormt de rode draad van onze visie op kwaliteitsvolle gezondheidszorg.

Databank met een toegankelijke zoekrobot

Ebpracticenet is een gebruiksvriendelijk platform dat wordt beheerd in opdracht van de Belgische overheid en uitsluitend gericht is op zorgverleners. Zij kunnen zich registreren en gratis gebruik maken van de kennisdatabank met up-to-date informatie. Via de handige zoekrobot is informatie snel raadpleegbaar voor, tijdens of na een consultatie.

Databank met een stevige achterban

De werking van ebpracticenet wordt ondersteund door de expertise van haar 20 leden, die streven naar evidence-based zorgverlening op verschillende terreinen. Nagenoeg de hele eerstelijnszorg is vertegenwoordigd binnen ebpracticenet. Dankzij de inzet en betrokkenheid van de leden groeit de inhoud en de kwaliteit van de databank en ontstaat er een dynamiek van interdisciplinaire samenwerking.

OVERHEID

Ebpracticenet wordt beheerd door een onafhankelijke non-profitorganisatie gefinancierd door de federale overheid.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuursleden zijn door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van drie jaar (12/10/2017 tot 12/10/2020).

Samenstelling van de raad van bestuur:

  • Dhr. Fons De Schutter (voorzitter)
  • Mevr. Thérèse Van Durme (secretaris)
  • Dhr. Nicolas Delvaux (penningmeester)
  • Dhr. Bert Aertgeerts
  • Mevr. Stéphanie Brillon
  • Dhr. Stijn De Baets
  • Dhr. Siegfried Geens
  • Mevr. Pascale Jonckheer
  • Dhr. Peter Pype
  • Dhr. Koen Van den Bossche

WERKGROEPEN

De Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn is een consortium van richtlijnontwikkelaars (zie leden) in België.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) financiert als opdrachtgevende overheid de Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn. In overleg met de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP) van het RIZIV worden de prioriteiten in onze werking afgesproken.

LEDEN

De algemene vergadering bestaat uit de leden die verschillende zorgberoepen vertegenwoordigen en hun krachten bundelen voor deze online databank.

Organisatie

Lid sinds

Vertegenwoordiger

Plaatsvervanger

Website organisatie

Belgian Centre for Evidence-based Medicine (Cebam)

2011

Dhr. Bert Aertgeerts

Dhr. Patrik Vankrunkelsven

Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI)

2011

Dhr. Thierry Christiaens

Dhr. Geert De Loof

Cebam Digital Library for Health (CDLH)

2011

Dhr. Siegfried Geens

Dhr. Benjamin Fauquert

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid)

2011

Dhr. Paul Matthys

Mevr. Sara Olislagers

Domus Medica

2011

Dhr. Nicolas Delvaux

Dhr. Paul Van Royen

Farmaka

2011

Dhr. Didier Martens

Dhr. Jaak Lannoy

Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)

2011

Mevr. Pascale Jonckheer

Mevr. Marijke Eyssen

Minerva

2011

Dhr. Tom Poelman (penningmeester)

Mevr. Ann Vantournhout

Platform Wetenschap en Praktijk (PW&P)

2011

Dhr. Koen Van den Bossche

Mevr. Thérèse Van Durme

Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)

2011

/

Dhr. Jacques Vanderstraeten

Wetenschappelijke vereniging van Vlaamse kinesitherapeuten (WVVK)

2011

Dhr. Fons De Schutter (voorzitter)

Dhr. Nicolas Sabbe

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

2012

Dhr. Hugues Malonne

Ergotherapie Vlaanderen (EV)

2014

Dhr. Pierre Seeuws

Dhr. Dominique Van de Velde

Rode Kruis Vlaanderen

2014

Mevr. Emmy De Buck

Dhr. Hans Van Remoortel

Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV)

2014

Mevr. Ines Rothmann

Mevr. Dorien Lanssens

Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)

2014

Dhr. Ronny Boey

Dhr. Pol De Meyere

Algemene Pharmaceutische Bond (APB)

2016

Dhr. Jan Saevels

/

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV)

2017

Dhr. Noël Derycke

Dhr. Peter Pype

Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD)

2017

Mevr. Erika Vanhauwaert

Dhr. Axel Stas

Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen (NVKVV)

2018

Dhr. Sam Cordyn

Mevr. Dorien Callebaut

TEAM

Naam

Functie

Mevr. Julie Cristens

Coördinator implementatieteam

Dhr. Nicolas Delvaux

Hoofdredacteur CCDSS (Computerized Clinical Decision Support Systems)

Mevr. Gwendy Deroy

Administratief medewerker

Mevr. Pamela Dockier

Communicatieverantwoordelijke

Dhr.Thomas Janssens

Implementatiemedewerker

Dhr. Pierre Jossart

Redacteur FR

Dhr. Jan Harm Keijzer

Hoofdredacteur

Mevr. Dominique Manhaeve

Directeur

Mevr. Céline Mendels Flandre

Redacteur FR

Dhr. Maxime Mouillet

Redacteur FR

Mevr. Chloé Nunes e Santos Cruz

Administratief medewerker

Mevr. Nathalie Pauwen

Promotieverantwoordelijke FR

Dhr. Jeroen Sissau

Redacteur NL

Mevr. Iman Sliti

Hoofdredacteur

Mevr. Elise Van Campen

Redacteur NL/FR (HTML-omzetting)

Mevr. Marieke Vanneste

Promotieverantwoordelijke NL

Dhr. Jan Vanschoenbeek

Redacteur NL

Dhr. Gérald Van Woensel

Redacteur FR

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Contacteer ons voor meer informatie

DISCLAIMER


Alle materialen op ebpracticenet worden uitgegeven op een 'AS IS' basis, zonder waarborg, expliciet of impliciet, betreffende het programma, de documentatie, de kwaliteit, zijn prestaties of geschiktheid voor een bepaald doel. Elk risico verbonden aan het gebruik van de ebpracticenet materialen is ten laste van de eindgebruiker. Hoewel het programma een groot aantal veel voorkomende ziekten en enkele zeldzame ziekten omvat mag het niet als volledig worden beschouwd. Het is absoluut noodzakelijk dat de materialen van ebpracticenet enkel worden gebruikt als referentie, zoals een handboek of een artikel uit een tijdschrift, en niet als doorslaggevende factor bij diagnostische besluitvorming. De materialen van ebpracticenet mogen in geen geval de diagnose en het vakkundig oordeel van een bevoegde arts vervangen. De verantwoordelijkheid voor alle beslissingen ligt volledig bij de zorgverstrekker. EBMpracticeNet vzw en Duodecim Medical Publications Ltd. garanderen niet dat de programmafuncties aan uw behoeften zullen voldoen of dat de werking van het programma ononderbroken of probleemloos zal verlopen. EBMpracticeNet vzw en Duodecim Medical Publications Ltd. hebben bovendien geen controle over de omstandigheden waaronder de eindgebruiker de materialen gebruikt en waarborgen daarom geen enkele prestatie of resultaat. De mogelijke programmafouten zullen worden verbeterd wanneer een nieuwe versie van het programma wordt uitgegeven. Noch EBMPracticeNet vzw noch Duodecim Medical Publications Ltd of noch eender welke andere persoon betrokken bij de productie of publicatie van de materialen op ebpracticenet zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg zijn van gebruik van de materialen van ebpracticenet of die het geval zijn van de onmogelijkheid om gebruik te maken van de materialen van ebpracticenet.

Copyright - auteursrechten

Alle rechten van de website zijn beschermd. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van EBMPracticeNet vzw tenzij anders vermeld. Niets van wat voorkomt op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder vermelding van de bron en mag in geen enkel geval gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Voor de reproductie van de folders en nieuwsbrieven die u op deze website vindt, is altijd de voorafgaande toestemming van EBMPracticeNet vzw vereist.

Privacy - Persoonsgebonden informatie

Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van onderstaande informatie en geeft hij de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.
EBMPracticeNet vzw respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 08.12.92 (2) geeft u onder meer het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. De gegevens van persoonlijke aard die u via de website meedeelt, zullen verwerkt worden voor de behandeling van uw vragen. Als u met ons correspondeert via mail vragen we u om minstens uw volledige naam en voornaam en e-mailadres mee te geven. Als u toestemming geeft om uw e-mailadres door ons te laten gebruiken om u in de toekomst informatie door te sturen, dan kan u zich op elke e-mail die u van ons krijgt uitschrijven. Cookies worden enkel gebruikt om uw taal keuze te onthouden.
U heeft recht op toegang tot en verbetering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.
EBMPracticeNet vzw treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Advertenties

Op deze site bevinden zich geen advertenties die tot een bron van inkomsten leiden.